Setup Menus in Admin Panel

Bài kiểm tra Sơ cấp cứu Căn bản Lý thuyết Online – P.3: Chăm sóc khẩn cấp 2

Điều kiện đậu: đúng 54/67

Thời gian làm bài: 30 phút

Được làm lại: 10 lần

Bạn vui lòng chỉ làm bài kiểm tra này sau khi hoàn tất lớp Offline Thực hành cùng chuyên gia và cuối buổi học.

Nếu bạn tham gia khóa học thực hành, bạn hãy vượt qua bài kiểm tra này trước khi tham gia tham gia Phần Offline: Thực hành cùng chuyên gia để chuẩn bị kiến thức nền và tiếp thu phần thực hành tốt nhất nhé ! Nếu bạn hoàn thành bài kiểm tra này trước  lớp thực hành, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận tại lớp thực hành, nếu bạn hoàn thành bài kiểm tra này sau thì bạn sẽ nhận được chứng nhận bằng file .pdf trong tài khoản của bạn.

Bản quyền thuộc về © Công ty TNHH Kỹ năng Sinh tồn SSVN
X